Learn. Advocate. Achieve Health การใช้หน้ากากอนามัย

การใช้หน้ากากอนามัย


หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยช่วยหยุดไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายเชื้อได้ แต่ก็อย่างที่พ่อแม่ผู้ปกครองทราบกันดีว่าการแนะนำให้เด็กสวมหน้ากากนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อจำกัดเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายมีในบางประเทศมานานแล้ว แต่หลายๆ ครอบครัวเพิ่งจะรู้จักการสวมหน้ากากอนามัยเป็นครั้งแรกในปี 2563 นี่เอง หากคุณไม่เคยสวมหน้ากากอนามัยมาก่อน คุณน่าจะมีคำถามและข้อสงสัยหลายเรื่อง เราได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดเรื่องหน้ากากอนามัยกับโควิด-19 จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเรื่องวิธีการสวมและเก็บรักษาหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และวิธีการแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยให้คนในครอบครัวคุณมาให้คุณแล้ว

ทำไมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดหน้า โดยส่วนใหญ่ เชื้อโควิด-19 แพร่กระจายทางละออง ฝอยจากการที่คนพูด ร้องเพลง ไอ หรือจาม เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่การวิจัยยังดำเนิน ต่อไป เราก็รู้แล้วว่าผู้ที่ไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้ นั่นหมายความว่าผู้นั้นอาจเป็นผู้แพร่เชื้อ โดยไม่รู้ตัว นั่นเป็นเหตุผลข้อหนึ่งว่าทำไมการรักษาระยะห่างทางกายในพื้นที่ที่เชื้อโควิด- 19 แพร่ ระบาดจึงสำคัญอย่างยิ่ง แต่การรักษาระยะห่างจากผู้อื่นในพื้นที่แออัดไม่สามารถทำได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดเพื่อช่วยป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ แต่พึงระลึกเสมอว่าการสวมหน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ป้องกันการแพร่กระจายโควิด-19 เราทุกคนจึงต้องรักษาระยะห่างจากผู้อื่นและล้างมือเป็นประจำ

ควรเลือกใช้หน้ากากประเภทใด

1. หน้ากากอนามัยทั่วไป (หรือที่เรียกว่าหน้ากากผ้าหรือผ้าปิดหน้า) : หากคุณและครอบครัวอาศัยอยู่ ในพื้นที่ที่มีโควิด-19 แพร่ระบาดและไม่มีอาการของโรค ควรสวมหน้ากากอนามัยทั่วไป
2. หน้ากากทางการแพทย์ : โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกขาดแคลนหน้ากากทางการแพทย์ หาก คุณหรือครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19 (อายุมากกว่า 60 ปีหรือมีปัญหา สุขภาพอยู่แต่เดิม) หรือเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือมีอาการโรค ควรสวมหน้ากากทาง การแพทย์
หน้ากากประเภทใดดีที่สุด
หน้ากากผ้าหรือผ้าปิดหน้าทำจากผ้าหลายชนิด และสามารถทำหรือซื้อ จากร้านค้าได้ง่าย ๆ  ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผลวิจัยบ่งชี้ถึงการใช้หน้ากากผ้าอย่างชัดเจน แต่ประสิทธิภาพ ของการใช้หน้ากากประเภทนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและหน้ากากว่าทำด้วยผ้ากี่ชั้น องค์การอนามัยโลก แนะนำว่าหน้ากากควรมี 3 ชั้น

ดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยในตอนนี้ยังถือว่าสำคัญและจำเป็นต่อการป้องกันการติดเชื้อของโควิด-19 ในปัจจุบัน